Now showing items 1-1 of 1

    • Exposure to cooking fuels and birth weight in Lanzhou, China: a birth cohort study 

      Jiang, Min; Qiu, Jie; Zhou, Min; He, Xiaochun; Cui, Hongmei; Lerro, Catherine; Lv, Ling; Lin, Xiaojuan; Zhang, Chong; Zhang, Honghong; Xu, Ruifeng; Zhu, Daling; Dang, Yun; Han, Xudong; Zhang, Hanru; Bai, Haiya; Chen, Ya; Tang, Zhongfeng; Lin, Ru; Yao, Tingting; Su, Jie; Xu, Xiaoying; Liu, Xiaohui; Wang, Wendi; Wang, Yueyuan; Ma, Bin; Qiu, Weitao; Zhu, Cairong; Wang, Suping; Huang, Huang; Zhao, Nan; Li, Xiaosong; Liu, Qing; Zhang, Yawei (2015-07-28)
      Abstract Background Early studies have suggested that biomass cooking fuels were associated with increased risk of low birth weight (LBW). However it is unclear if this reduced ...